top of page

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím s tým, aby spoločnosť AVON Cosmetics spol. s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 3, IČ: 31342493, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn.: 4363/B (ďalej len „AVON“) v zmysle ustanovenia § 11 odst. 1 zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracúvala mnou poskytnuté osobné údaje predovšetkým v rozsahu môjho mena, priezviska, adresy, miesta narodenia, rodného čísla, kontaktov, a ďalej akýchkoľvek iných mojich osobných údajov, ktoré som AVONu dobrovoľne poskytol alebo v budúcnosti poskytnem, na účel administrácie užívateľského účtu a informáciách o produktoch AVON zaradenia do databázy zákazníkov spoločnosti AVON a vyhodnocovania preferencii zákazníkov, na marketingové účely akými sú napríklad priamy marketing a reklama, na rozoslanie alebo oslovenie prostredníctvom automatického telefónneho systému, telefaxu, či telemarketingu, ako aj na prijímanie komerčnej komunikácie v zmysle ustanovenia § 4 odst. 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, pričom pod komerčnou komunikáciou sa rozumie napríklad zasielanie obchodných oznámení, elektronických prostriedkov a ďalších foriem prezentácie ponuky obchodu, tovaru a služieb (spoločne ďalej len ako „účel“), to všetko dobrovoľne a s vedomím, že tento súhlas AVONu poskytujem na dobu neurčitú. Zároveň vyhlasujem, že mám aspoň 18 rokov resp., že mám v zmysle ustanovenia § 12 ods. 6 zákona o ochrane osobných údajov v spojení s ustanovením § 8 zákona č. 40/1964 Z.z., občianskeho zákonníku spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Ďalej podľa ustanovenia § 31 zákona o ochrane osobných údajov súhlasím s prenosom mojich osobných údajov do tretích krajín, a to hlavne do Maďarska, spoločnosti AVON Cosmetics Hungary Kft. so sídlom 2100 Gödölö Haraszti út 3, do Poľska, spoločnosti AVON Operations Polska Sp. z o.o., Ul. Stacyjna 77, 08-400 Garwolin a do USA, spoločnosti AVON PRODUCTS, INC. so sídlom 1345 6th Avenue, N.Y., na splnenie vyššie uvedeného účelu a ďalej na zaradenie do spoločnej evidencie európskych zákazníkov spoločností patriacich do koncernu spoločností Avon.

Zároveň v zmysle ustanovenia § 15 písm. e) bod 3. zákona o ochrane osobných údajov súhlasím s tým, aby AVON poskytol moje osobné údaje, ktoré spracúva na základe môjho súhlasu tretím stranám, ktoré AVON poveril plnením niektorých úloh v súvislosti s plnením vyššie uvedeného účelu. Tretími stranami sú napríklad oblastný manažér (oblastná manažérka), asistent / asistentka obchodného manažéra (obchodnej manažérky), marketingové spoločnosti, direct mailingové spoločnosti, telemarketingové spoločnosti, spoločnosti zaoberajúce sa správou pohľadávok a finančné inštitúcie.

Vyhlasujem, že som bol v zmysle ustanovenia § 15 a súvisiacich ustanovení zákona o ochrane osobných údajov AVONom informovaný a poučený o spracúvaní osobných údajov, o účele ich spracovania, o rozsahu osobných údajov, ktoré AVONu poskytujem , ako aj o ostatných svojich právach a povinnostiach s tým spojených.

Ďalej vyhlasujem, že som bol v zmysle ustanovenia § 28 a nasledujúcich ustanovení zákona o ochrane osobných údajov AVONom poučený o tom, že od neho môžem na základe písomnej žiadosti vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje o mne spracúvané, zoznam mojich osobných údajov, ktoré AVON spracúva, zdroji odkiaľ ich získal, informačnom systéme osobných údajov, o mojom práve na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, o mojom práve žiadať likvidáciu mojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil ako aj tých ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona a o mojom práve na blokovania mojich osobných údajov. Vyhlasujem, že som bol poučený o svojom práve namietať voči využívaniu mojich osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

bottom of page